Sunday, August 18, 2013

Yoga mudra

Sirsasana


Uttana padasana


Matsyasana


Pindasana


Urdhva padmasana


Karna pidasana


Halasana


Salamba sarvangasana


Utthita parsvakonasana