Thursday, July 7, 2011

Urdhva dhanurasana


Baddha hasta sirsasana C


Mukta hasta sirsasana A


Ustrasana


Baddha konasana


Upavistha konasana A


Kurmasana


Supta kurmasana


Bhuja pidasana


Bhuja pidasana


Marichyasana D


Prasarita padottanasana C